Nie masz produktów w koszyku.

Search

Regulamin sklepu

§ 1

[INFORMACJE OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu Internetowego Argus Aquarium Design&Garden s.r.o. Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica DIČ  2120301865 (NIP) prowadzonego pod adresem internetowym www.aadg.pl

2. Właścicielem wskazanego powyżej Sklepu Internetowego jest Argus Aquarium Design&Garden s.r.o., dane kontaktowe:

 • telefon: 695 80 70 66, 
 • adres poczty elektronicznej: biuro@aadg.pl
 • adres strony internetowej: www.aadg.pl.

§ 2

[DEFINICJE]

Definicje:

 1. Dział Obsługi Klienta - dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego,  adres e-mail: biuro@aadg.pl , telefon: 695 80 70 66;
 2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na wydaniu Klientowi lub wykonaniu dla Klienta przez Sprzedawcę, bezpośrednim lub za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu lub zawiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o gotowości produktu do odbioru w przypadku osobistego odbioru Produktu przez Klienta;
 3. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Klient - każda osoba lub podmiot kupujący Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego, to jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca;
 5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto - Usługa Internetowa prowadzona na stronie w Sklepu Internetowego, na której gromadzone są dane Klienta i na której Klient może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 7. Produkty - usługi, towary i organizmy żywe, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 8. Przedsiębiorca-  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 10. Sklep Internetowy - serwis i sklep internetowy prowadzony przez ARGUS Aquarium Design&Garden s.r.o. pod adresem internetowym: www.aadg.pl;
 11. Sklep Stacjonarny: sklep prowadzony przez  Argus Aquarium Design@Garden we Wrocławiu przy ul. Krakowska 180;
 12. Sprzedawca – ARGUS Aquarium Design&Garden s.r.o. z siedzibą Námestie SNP 16  97401 Banská Bystrica
 13. Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest Produkt zamówiony w Sklepie Internetowym przez Klienta;
 14. Usługa Internetowa- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

§ 3

[USŁUGI INTERNETOWE]

1. W Sklepie Internetowym świadczone są usługi internetowe: Konto i Koszyk, które umożliwiają złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. 

2. Korzystanie z usługi Konta jest możliwe po podaniu informacji o Koncie, takich jak: imię, nazwisko, e-mail, ulica, kod pocztowy, miejsce i kliknięciu pola "Kontynuuj".  Możliwym jest podanie dalszych informacji, to jest: nazwy firmy, województwa i  opatrzenie Konta dodatkowymi komentarzami. 

3. Usługa konta świadczona jest przez Sprzedawcę bezpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdym czasie, bez podania przyczyny, żądania usunięcia konta przez Sprzedawcę. W tym celu Klient powinien skierować żądanie do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica, bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl.

4. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. 

5. Usługa internetowa Koszyka świadczona jest przez Sprzedawcę bezpłatnie i jednorazowo, w związku ze składanym przez Klienta zamówieniem w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia bądź rezygnacji przez Klienta ze złożenia zamówienia. 

§ 4

[PARAMETRY TECHNICZNE I WYMOGI PRAWNE]

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest przy spełnieniu przez Klienta, bądź narzędzia, którymi posługuje się Klient, łącznie następujących parametrów technicznych:

 1. dostęp Klienta do komputera stacjonarnego, przenośnego lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. dostęp do przeglądarki internetowej, takiej jak: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Mozilla Firefox, 
 4. włączenie w przeglądarce internetowej opcji zapisu plików Cookies oraz obsługi Javaskript,
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024/768.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Dostarczanie treści bezprawnych jest zakazane.

3. Klient, wypełniając dane w usłudze Konto, zobowiązany jest do podania Sprzedawcy prawdziwych danych.

4. Klient akceptuje bądź odmawia akceptacji Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego zaznaczając odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia.

§  5 

[ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY]

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuję po łącznym wykonaniu przez Klienta następujących działań w Sklepie Internetowym:

 1. dodaniu przez Klienta Produktu do Koszyka,
 2. uzupełnieniu informacji o Koncie i kliknięciu pola "Kontynuuj",
 3. potwierdzeniu zamówienia przez kliknięcie pola "Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty".

2. Zamówienie może być modyfikowane samodzielnie przez Klienta do czasu kliknięcie pola "Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Po kliknięciu tego pola modyfikacja jest możliwa w drodze kontaktu z Działem Obsługi Klienta w formie pisemnej na adres: Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica DIČ  2120301865 (NIP) , bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu Konta.

4.   Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 ustęp 1 powyżej i otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w  § 5 ustęp 3 powyżej powoduje zawarcie przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Zawarcie Umowy Sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta za Produkt zamawiany w Sklepie Internetowym oraz uiszczenia opłat za transport, dostarczenie i usługi pocztowe oraz inne koszty wskazane w § 5 ustęp 7 poniżej, co Klient potwierdza przez Kliknięcie w trakcie procedury składania zamówienia opisanej w § 5 ustęp 1 powyżej pola "Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty". 

5. Potwierdzenie zawarcia oraz treści Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres wskazany w § 5 ustęp 3 powyżej. 

6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, w złotych polskich. 

7. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego w trakcie procedury składania zamówienia lub w wiadomości e-mail kierowanej na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta w formularzu Konta.

§ 6

[WARUNKI PŁATNOŚCI]

1. Płatność za zakupy w Sklepie Internetowym możliwa jest, według wyboru Klienta, w następujących formach:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w wiadomości e-mail skierowanej przez Sprzedawcę do Klienta.
 2. płatności online - w przygotowaniu

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.  Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę na życzenia Klienta i po podaniu przez Klienta następujących danych: nazwy Przedsiębiorcy (firmy), siedziby Przedsiębiorcy (firmy) oraz numeru NIP.

§ 7

[WARUNKI DOSTAWY]

1. Dostawa Produktu nie jest ograniczona terytorialnie. Koszty wysyłek poza granicę Polski są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia.

2. Dostawa Produktu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, przy czym Klient ma możliwość wyboru jednego z poniższych sposobów dostawy lub odbioru Produktu:

po uzgodnieniu terminu bezpłatny odbiór osobisty przez Klienta we Wrocławiu przy ul. Krakowska 180 pn-pt w godzinach od 9 do 15 lub sobota w godzinach od 9- do 14;

odpłatna Dostawa Produktu przez Sprzedawcę,

przesyłka kurierska.

3. Maksymalny termin Dostawy wynosi 40 dni roboczych (z zastrzeżeniem, iż do około 70% przesyłek wysyłanych jest w terminie krótszym- do 2 dni roboczych, a maksymalny termin Dostawy dotyczy przede wszystkim, ale nie wyłącznie, Produktów nietypowych, o parametrach indywidualnie ustalanych z Klientem, o długim okresie produkcji). Produkty na indywidualne zamówienia klienta mogą być wydane w terminie dłuższym niż 40sto dniowy  ze względu na rodzaj skomplikowania zamówienia oraz sprowadzenia i obróbki wybranych materiałów.

4. Termin Dostawy Produktu liczony jest od: 

 1. w przypadku płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 2. w przypadku osobistego odbioru Produktu przez Klienta od dnia zawarcia Umowy.

5. W przypadku osobistego odbioru Produktu przez Klienta Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie dostawy określonym w § 7 ustęp 4 powyżej, a Sprzedawca zawiadamia Klienta o gotowości Produktu do odbioru w terminie wskazanym w § 7 ustęp 4 powyżej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta wskazany przez Klienta z formularzu Konta. 

6. W przypadku Dostawy przesyłką kurierską Sprzedawca rekomenduje sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i ustalenie czy  opakowanie i zawartość przesyłki są w stanie nienaruszonym. Jeżeli w trakcie Dostawy powstanie szkoda Sprzedawca rekomenduje spisanie protokołu szkody zgodnie z formularzem posiadanym przez kuriera. w przypadku brkau spisania protokołu przy dostawie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji przez Klienta uszkodzonego towaru.

§ 8

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem poniżej wskazanych kosztów:

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu; jeżeli Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą i nie można rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu Produktu wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę  około 150 zł;
 2. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

2. Dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy, przed upływem terminu wskazanego w § 8 ustęp 1 powyżej, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia Konsument może lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się w § 13 niniejszego Regulaminu.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać w formie pisemnej na adres: Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica, bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl.

4. Bieg terminu 14 dni kalendarzowych do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktu (np. Umowa Sprzedaży, umowa dostawy, umowa o dzieło będące rzeczą ruchomą) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu, 
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktu, 
 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach - od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
 4. w przypadku umowy o regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od dnia, w którym  Konsument wszedł w posiadanie pierwszego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uznaje się za niezawartą. 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Produktu lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy:  ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

12. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

§ 9

[REKLAMACJE]

1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego oraz Usług Internetowych Klient może składać Sprzedawcy  w formie pisemnej na adres:  Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica, bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl. Rozpatrzenie tych reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni kalendarzowych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są Produktami fabrycznie nowymi. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

4. W przypadku wykrycia wady Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji Produktu. Reklamacja może zostać złożona Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica, bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl.

5. Sprzedawca rekomenduje, ale nie wymaga, zamieszczenia przez Klienta w opisie reklamacji szczegółów dotyczących stwierdzonej wady takich jak:

 1. rodzaj (opis) stwierdzonej wady,
 2. sposób wykrycia wady,
 3. data wykrycia wady,
 4. żądania Klienta w przedmiocie rozpoznania reklamacji, takie jak przykładowo wymiana Produktu, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży,
 5. podanie danych kontaktowych Klienta. 

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jest obowiązany na żądanie Sprzedawcy dostarczyć Produkt na adres  ul. Krakowska 180, 52-015 Wrocław.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje i w dogodnym czasie uzgodnionym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni kalendarzowych.

9. Szczegółowo uprawnienia Klienta z tytułu wad rzeczy sprzedanej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) w zakresie rękojmi za wady (artykuły od 556 tego Kodeksu). 

§ 10

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ]

1. W przypadku zaistnienia sporu Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11

[DANE OSOBOWE]

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub Usługi Internetowej, w szczególności wykorzystywane są dla celów księgowych, kontaktu z Klientem, Dostawy Produktu do Klienta.

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży i Usługi Internetowej. 

4. Każdy podmiot ma prawo do wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawienia czy zmiany oraz żądania usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę. Żądania takie można kierować w formie pisemnej na adres: Námestie SNP 16 97401 Banská Bystrica bądź w formie elektronicznej na adres adres e-mail: biuro@aadg.pl.

§ 12

[ZMIANY REGULAMINU]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.

2. Ważnymi przyczynami przywołanymi w §12 ustęp 1 powyżej są: 

 1. zmiany przepisów prawa,
 2. zmiany sposobów płatności,
 3. zmiany sposobów dostaw.

3. W przypadku zawarcia przez Sprzedawcę z Klientem umów o charakterze ciągłym (np. Usługi Internetowej Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianach przed ich wejściem w życie i nie wypowiedział umowy. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu. 

4.  Klient ma prawo bezkosztowego odstąpienia od Umowy jeżeli zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem opłat dotychczas obowiązujących.

4. W przypadku zawarcia przez Sprzedawcę z Klientem umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowy Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży.

5. Umowy zawierane są w języku polskim.

6. Prawem właściwym dla zawieranych umów jest prawo polskie. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).

8. Niniejszy regulamin stanowi własność Sprzedawcy, chroniony jest prawem autorskim i nie podlega wykorzystaniu przez podmioty inne niż Sprzedawca.

§ 13

[WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY]

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz ten należy wypełnić i doręczyć Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

"Adresat:

Argus Aquarium Design@Garden s.r.o. 

Námestie SNP 16

97401 Banská Bystrica

e-mail: biuro@aadg.pl 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) .....................................................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*:) 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko kupującego/ych: ......................................................................................................................................................

Adres kupującego/ych: ........................................................................................................................................................................

Podpis kupującego/ych (składany tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

........................................................................................................................................................................................................................

Data: ................................................ r."

(*) Niepotrzebne skreślić.